Inspiratie

De inspiratie van Geloof en Licht: God houdt van iedereen.

Geloof en Licht is gegrondvest op de overtuiging, dat iedere mens met een handicap een volwaardig persoon is met alle rechten hieraan verbonden. Vooral het recht om bemind, erkend en gewaardeerd te worden in zijn eigenheid en in de keuzes die hij maakt. Ook het recht om de nodige hulp te krijgen, om zowel op spiritueel en menselijk vlak al zijn mogelijkheden te ontwikkelen. Geloof en Licht gelooft ook dat ieder mens, gehandicapt of niet, op dezelfde wijze door God wordt bemind en dat Jezus in hem leeft, zelfs wanneer die persoon daar nauwelijks uitdrukking aan kan geven.

Geloof en Licht gelooft in de woorden van St Paulus: “Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om de sterke te beschamen”. (1Kor. 1,27).

De gemeenschap van Geloof en Licht, plaats van vrede en vreugde, ondanks en door het lijden heen, heeft de taak om alle gaven en kwaliteiten die God aan mensen met een mentale handicap geeft, te ontdekken en aan de anderen mee te delen, nl. hun mogelijkheden om mensen onbevooroordeeld te ontmoeten, om liefde te geven en te krijgen, los van alle ingewikkelde verplichtingen.

In een maatschappij die gebaseerd is op macht en rentabiliteit, krijgen de niet productieve en de niet efficiënt functionerende gehandicapte mensen de profetische opdracht om de meest essentiële waarden van ons mens-zijn, liefde en tederheid, uit te dragen. Zo zijn zij het -de armen- die aan ons het Evangelie verkondigen.

Geloof en Licht is een gemeenschapsbeweging. De kern van de beweging is de vertrouwens- en vriendschapsband tussen de leden, banden door Jezus gesticht en in Hem voltooid. Naast de regelmatige samenkomsten van elke gemeenschap zijn er nog vele andere activiteiten. Zij gebeuren volgens de behoeften, de creativiteit van de leden en Gods inspiratie. Maar alles wat niet essentieel tot het domein van Geloof en Licht behoort, bijvoorbeeld het stichten en beheren van instellingen, tehuizen, scholen, ateliers of vakantiehuizen, moet aan andere bevoegde verenigingen worden toevertrouwd.

Het is belangrijk, dat Geloof en Licht zoveel mogelijk samenwerkt met andere verenigingen van Kerk en maatschappij, die in dezelfde richting gaan. Ook moeten de gemeenschappen geïntegreerd worden in de activiteiten van de maatschappij en de Kerk. De parochie of het dekenaat is het eerste contactpunt voor elke gemeenschap. Alleen op die manier kan de gehandicapte persoon zijn volledige plaats in de Kerk vinden.

De mensen met een verstandelijke handicap hebben een wezenlijke rol in de menselijke gemeenschap, de maatschappij en de Kerk. Om hun gaven te kunnen uitoefenen en vorderingen te maken, is het nodig dat zij er in geïntegreerd zijn en de gelegenheid hebben er aan deel te nemen, te geven en te ontvangen. Dat moet dus een wisselwerking zijn.

De gemeenschappen van Geloof en Licht verspreid over de hele wereld vormen een grote internationale familie. De zones en landen dragen elkanders lasten, lijden en vreugden. Hun solidariteit drukt zich uit in financiële ondersteuning, maar vooral in het delen van hun specifieke gaven,hun vriendschap, de wijsheid van hun ervaring, hun trouw in het gebed.Als leden van dezelfde familie zijn de leden er op gesteld in eenheid en liefde te leven.

Het geschenk van Geloof en Licht: haar waarde en spiritualiteit

G&L is een geschenk dat God gezaaid heeft in ons hart. Dit kleine zaadje bevat geheel de schoonheid en waarde van mensen met een verstandelijke beperking; het is onze opdracht om dit zaadje te helpen groeien en het aan heel de wereld te tonen.

Het zijn de verstandelijke gehandicapten die ons hebben gevraagd om hen te vergezellen; door hen hebben we gaandeweg onze eigen kwetsbaarheid ontdekt.

Deze boodschap van eenheid is universeel en in die zin zijn mensen met een verstandelijke handicap profetisch.

Uit de verbintenis met hen ontstaat er een wederkerigheid en gelijkwaardigheid in onze onderlinge relaties: een beweging die naar twee kanten werkt. Dat betekent geduld, nederigheid, liefde, waarheid, transparantie, edelmoedigheid en eenvoud: al deze kenmerken zijn uitdrukking van onze spiritualiteit.

G&L transformeert het leven van mensen en bewerkt een omkeer in ons hart.