Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Geloof en Licht Nederland., gevestigd te Haaksbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40077437, hierna te noemen: Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: avg@geloofenlicht.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Het bijhouden van een ledenadministratie·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Geboortedatum
·   Telefoonnummer
·   E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst.Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid (meer) wordt, worden uw gegevens verwijderd binnen 12 maanden.·   Intern/bestuur v/d Vereniging/ Coördinatieploeg v/d gemeenschap ·   Leden v/d gemeenschap    
Administratie.·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mailadres
·   Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst.Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.·   Intern/bestuur v/d Vereniging/ Coördinatieploeg v/d gemeenschap
Ter benadering na beëindiging van lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mailadres
Toestemming.Zolang de toestemming niet is ingetrokken.·  Intern/bestuur v/d Vereniging/ Coördinatieploeg v/d gemeenschap

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de bovenstaande tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Per gemeenschap kan er een ledenlijst worden gedeeld met de actieve leden, wanneer u niet wilt dat uw gegevens op deze lijst worden vermeld dan kunt u dit aangeven bij de coördinator van uw gemeenschap.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van één van uw ouders of van uw voogd te overleggen.

Beeldmateriaal

Door deelname aan activiteiten van de Vereniging (van de gemeenschap of (inter)nationaal) geeft u toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen. Deze opnamen kunnen door de Vereniging gebruikt worden op de website, in ons kwartaalblad en/of in overige (schriftelijke) uitingen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aangeven bij de coördinator van uw gemeenschap of bij het bestuur van de Vereniging,

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke NL:  Bestuur van Geloof en Licht Nederland

E-mail:                           avg@geloofenlicht.nl

Verantwoordelijke van de gemeenschap: zie pagina ‘bereikbaar’ op de website voor de contactgegevens van de verschillende gemeenschappen.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.